0 888 888 935 от 14 до 18ч. в работни дни

Cenopad

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН ЦЕНОПАД

МОЛЯ, ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ, ПРЕДИ ДА ПОЛЗВАТЕ ОНЛАЙН МАГАЗИН CENOPAD.BG!  АКО ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА CENOPAD.BG СЕ СЧИТА, ЧЕ СТЕ ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМАТЕ ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВАТЕ БЕЗУСЛОВНО ДА ГИ СПАЗВАТЕ.

Настоящият документ представя ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ и УСЛОВИЯТА НА ПОЛЗВАНЕ на ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН ЦЕНОПАД, които уреждат ПРАВИЛАТА за използването на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и предлаганите услуги.

CENOPAD® е запазена търговска марка.

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ са предназначени за регулиране на отношенията между "ЦЕНОПАД" ЕООД, гр. Велико Търново, ул. "П.К. Яворов" №65, ЕИК: 203901964, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН "cenopad.bg", наричан по-долу "ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН".

II. ДЕФИНИЦИИ
ДРУЖЕСТВОТО означава "ЦЕНОПАД" ЕООД.
ДОСТАВЧИК означава ДРУЖЕСТВОТО като юридическото лице или друго юридическото лице извършващо търговска дейност.
ПРОДАВАЧ означава лицето, с което ПОТРЕБИТЕЛЯТ сключва ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ на конкретна/и стока/и, артикул/и или услуга/и в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
САЙТ, УЕБСАЙТ, ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН, ОНЛАЙН МАГАЗИН или ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН означава УЕБСАЙТА намиращ се на интернет адрес http://cenopad.bg/ и всички негови поддомейни.
ПОЛЗВАТЕЛ, ПОТРЕБИТЕЛ или КЛИЕНТ означава лице, ползващо САЙТА http://cenopad.bg/, което разполага с банкова сметка.
ОБЩИ УСЛОВИЯ означава документа който представя УСЛОВИЯТА НА ПОЛЗВАНЕ на ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН ЦЕНОПАД, които уреждат ПРАВИЛАТА за използването на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и предлаганите УСЛУГИ.
АКАУНТ, ПРОФИЛ означава раздел от САЙТА, индивидуален за всеки отделен ПОТРЕБИТЕЛ, съставен от имейл адрес, парола и други данни, който позволява на ПОТРЕБИТЕЛЯ да се разграничи от останалите ПОТРЕБИТЕЛИ и да извършва определени действия като, разглеждане, правене на ПОРЪЧКИ, купуване, колекциониране на данни, използване на ВИРТУАЛЕН ПОРТФЕЙЛ, плащане, връщане на ПРОДУКТИ, съхранява информация относно историята на някои от действията му в САЙТА като ПОРЪЧКИ, фактури и много други.
ДОГОВОР означава сключения от разстояние ДОГОВОР (по електронен път или чрез куриер) между ПРОДАВАЧА и КУПУВАЧА за ПОКУПКО-ПРОДАЖБА на СТОКИ и/или УСЛУГИ от САЙТА, наричан още ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ, неразделна част от който са ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за ползване на САЙТА, публикувани към момента на съставяне на ДОГОВОРА.
СТОКА, АРТИКУЛ или ПРОДУКТ означава предлагана от ДРУЖЕСТВОТО СТОКА.
ЛЮБИМИ означава раздел в АКАУНТА, който позволява на ПОТРЕБИТЕЛЯ да съхрани колекция от предпочитани от него ПРОДУКТИ, които може лесно да наблюдава, комбинира или купува.
СРАВНЯВАНЕ / КОМБИНАЦИИ означава раздел в АКАУНТА, където ПОТРЕБИТЕЛЯ поставя временно избрани от него ПРОДУКТИ, за да ги сравни и комбинира с други ПРОДУКТИ и да прецени визуално и информативно тяхното съчетаване по цвят, форма, дизайн, размер и други характеристики. Тук ПОТРЕБИТЕЛЯ може да получи информация за цените и сбора им в съответната комбинация, да получи информация за отстъпките, както и да премахва и добавя ПРОДУКТИ за сравнение и комбиниране.
КОЛИЧКА означава раздел в АКАУНТА, където ПОТРЕБИТЕЛЯ поставя временно избраните от него ПРОДУКТИ, преди да направи ПОРЪЧКАТА и да извърши плащането. Тук ПОТРЕБИТЕЛЯ може да прегледа продуктите, цените и техния сбор, да получи информация за отстъпките или да се откаже от добавените ПРОДУКТИ.
ПОРЪЧКА означава електронен документ, представляващ комуникационна форма между ПРОДАВАЧА и КУПУВАЧА, съдържащ избрани СТОКИ и/или УСЛУГИ, чрез който КУПУВАЧЪТ заявява на ПРОДАВАЧА, през САЙТА, намерението си за закупуване на СТОКИ и УСЛУГИ от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
ПРАТКА означава ПРОДУКТ / ПРОДУКТИ в процес на транспортиране от подател към получател.
РЕВЮ означава писмена оценка от страна на ПРОДАВАЧ, ПОТРЕБИТЕЛ, КЛИЕНТ или ПОЛЗВАТЕЛ на СТОКА или УСЛУГА.
РЕЙТИНГ означава метод на определяне качеството на даден ПРОДУКТ или УСЛУГА.
СЪДЪРЖАНИЕ означава цялата информация намираща се на САЙТА cenopad.bg и неговите поддомейни, включително, но не само файлове и текстова информация, която е достъпна чрез електронно устройство и връзка с интернет.
ПРОФИЛ НА СТОКА / АРТИКУЛ означава раздел от САЙТА, индивидуален за всяка отделна СТОКА, съставен от ХАРАКТЕРИСТИКИ, СПЕЦИФИКАЦИИ и ОПИСАНИЯ, свързани с конкретната СТОКА.
СПЕЦИФИКАЦИИ означава ХАРАКТЕРИСТИКИ и ОПИСАНИЯ на СТОКИТЕ и УСЛУГИТЕ.
БЮЛЕТИН означава периодично изпращане на информация за предлаганите от ПРОДАВАЧА СТОКИ и УСЛУГИ и промоции, по електронен път, чрез електронна поща, SMS или гласово съобщение, без той да ангажира или обуславя отговорността на ПРОДАВАЧА относно съдържащата се в него информация.
КАМПАНИЯ означава всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени СТОКИ и/или УСЛУГИ, които се предлагат в ограничени количества, за определен период от време, посочен от ПРОДАВАЧА.
ТРАНЗАКЦИЯ означава действието от страна на ДРУЖЕСТВОТО за възстановяване на сума на КУПУВАЧА в резултат на разваляне или неосъществяване на ДОГОВОР за ПОКУПКО-ПРОДАЖБА от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, осъществявано единствено по банков път.
ВИРТУАЛЕН ПОРТФЕЙЛ означава раздел в АКАУНТА / ПРОФИЛА на ПОТРЕБИТЕЛЯ, където може да се натрупва сума, която да се използва за пазаруване в сайта.
ВАУЧЕР означава документ с уникален номер (код), който дава възможност на притежателя му да извърши еднократно плащане по сделка до стойността на ВАУЧЕРА, за определена СТОКА или УСЛУГА в определен срок.
ПРОМО КОД означава комбинация от цифри и букви, които дават отстъпка или друг бонус за ПРОДУКТИ от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
КУРИЕР означава ТЪРГОВЕЦ, който физически доставя закупената СТОКА от ПОТРЕБИТЕЛЯ на посочен от него адрес, и работи по изискванията на Закона за пощенските услуги.
ОПЕРАТОР означава страна, която поддържа уеб базирана ПЛАТФОРМА за електронна търговия.
ПЛАТФОРМА означава ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН и свързаните с него системи.
БИСКВИТКА (COOKIE) означава пакет информация, изпратен от уеб сървър към интернет браузър.
ФОРСМАЖОРНО ОБСТОЯТЕЛСТВО означава непредвидимо препятствие или събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.
ЛИЧНИ ДАННИ означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД.
GDPR означава General Data Protection Regulation (регламент за защита на личните данни).
ЗЗЛД означава Закон за защита на личните данни.
ЗЗП означава Закон за защита на потребителите.
НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги.

III. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАДЗОРНИ ОРГАНИ И НАЧИНИ ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на ДОСТАВЧИКА: "ЦЕНОПАД" ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. "П.К. Яворов" №65
3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Велико Търново, ул. "П.К. Яворов" №65
4. Данни за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. "П.К. Яворов" №65, ОНЛАЙН МАГАЗИН ЦЕНОПАД, Email: info@cenopad.bg, Телефон: +359888888935
5. Вписване в публични регистри: ЕИК: 203901964
6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност - НЕ
7. Номер на удостоверение за администратор на личните данни: 423663
8. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2, тел.: 02/91-53-518, имейл: kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg
(2) Комисия за защита на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Адрес: гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02/933 0565, факс 02/9884218, гореща линия: 0700 111 22, имейл: info@kzp.bg, Уеб сайт: www.kzp.bg
9. Платформа за онлайн решаване на спорове ОРС:
(1) Платформа за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) - https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG
(2) Органи за алтернативно решаване на спорове (органи за АРС) - https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

IV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН
Чл. 3. ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН е достъпен на адрес в Интернет http://cenopad.bg/, чрез който ПОЛЗВАТЕЛИТЕ имат възможност да сключват ДОГОВОРИ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН СТОКИ, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на ДОГОВОРИ с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
3. Да сключват ДОГОВОРИ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА и доставка на СТОКИТЕ, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените ДОГОВОРИ с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН начини за разплащане;
5. Да получават информация за нови СТОКИ предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;
6. Да преглеждат СТОКИТЕ, техните характеристики, цени и условия за доставка;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН в Интернет.
Чл. 4. ДОСТАВЧИКЪТ доставя СТОКИТЕ и гарантира правата на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Чл. 5. (1) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключват договор за ПОКУПКО-ПРОДАЖБА на СТОКИТЕ, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез интерфейса на ДОСТАВЧИКА, достъпен на страницата му в Интернет на адрес http://cenopad.bg/ или друго средство за комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА на СТОКИ, ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да достави и да прехвърли собствеността на ПОЛЗВАТЕЛЯ на определените от него чрез интерфейса СТОКИ.
(3) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ заплащат на ДОСТАВЧИКА възнаграждение за доставените СТОКИ съгласно УСЛОВИЯТА, определени на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от ДОСТАВЧИКА на адреса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН в Интернет.
(4) ДОСТАВЧИКЪТ доставя заявените от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ СТОКИ в сроковете и при УСЛОВИЯТА, определени от ДОСТАВЧИКА на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и съгласно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.
(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на СТОКИТЕ.
Чл. 6. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за ПОКУПКО-ПРОДАЖБА могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на САЙТА, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от ПОЛЗВАТЕЛЯ при извършване на регистрация, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ е въвел съответното име и парола за достъп.

V. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН
Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за сключване на ДОГОВОРИ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА на СТОКИ или използване на услуги, е необходимо ПОЛЗВАТЕЛЯТ да регистрира свой профил, като въведе избрани от него име, парола за идентификация, контактен имейл, попълни всички задължителни полета за данни необходими за регистрирането на профил и да се запознае и съгласи с условията за ползване на интернет магазина. ПОЛЗВАТЕЛЯТ трябва да има банкова сметка.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от ПОЛЗВАТЕЛЯ, чрез регистрация по електронен път в САЙТА на ДОСТАВЧИКА.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Съгласен съм с общите условия за използване на сайта." и "Регистрация", ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира, че е запознат с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, съгласен е с тях и се задължава безусловно да ги спазва. С това действие се създава акаунт на ПОЛЗВАТЕЛЯ и между него и ДОСТАВЧИКА възникват договорни отношения.
(4) ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава извършената от ПОЛЗВАТЕЛЯ регистрация, чрез изпращане на електронно писмо на посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ електронен адрес и може да поиска потвърждение от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ.
(5) При извършване на регистрацията ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да предостави верни и актуални данни. ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(6) В случай, че за регистрация на ПОЛЗВАТЕЛЯ се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на ПОЛЗВАТЕЛЯ в съответната социална или друга мрежа.
Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на ПОЛЗВАТЕЛЯ, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между ПОЛЗВАТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА, е "Основен електронен адрес" по смисъла на тези ОБЩИ УСЛОВИЯ. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес (по начин различен от използване на формата в профила), ДОСТАВЧИКЪТ може да изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от ДОСТАВЧИКА на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ нов Основен контактен електронен адрес.
(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва автоматично след натискането на бутона "Запазване" или след потвърждение от ПОЛЗВАТЕЛЯ, чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от ДОСТАВЧИКА на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ нов Основен контактен електронен адрес.
(4) ДОСТАВЧИКЪТ информира ПОЛЗВАТЕЛЯ за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено едновременно на посочените от ПОЛЗВАТЕЛЯ стар и нов Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.
(5) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност пред ПОЛЗВАТЕЛЯ за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
(6) ДОСТАВЧИКЪТ може да изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

VI. МЕХАНИЗЪМ НА РАБОТА НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН
Чл. 9. Всеки пуснат за продажба в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН АРТИКУЛ, остава на първоначално определената за него цена в продължение на определен период от време. След изтичане на този период, ако през това време ПРОДУКТА не е бил закупен и продължава да се предлага в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, цената му се намалява автоматично с определен процент, като с всеки следващ изминал ден или период от време, цената продължава да намалява до достигане на максимално определеното за АРТИКУЛА намаление на цената. Първоначалният срок без промяна на цената, периодът през който се променя цената, моментът в който се извършва промяната, процентът на намалението за всеки изминал период от време и максималното намаление на цената могат да са различни за различните АРТИКУЛИ.
Когато някой от АРТИКУЛИТЕ бъде закупен, той става недостъпен за купуване, но остава в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за срок от няколко дни в случай, че ПОРЪЧКАТА бъде отказана, анулирана или КУПУВАЧЪТ реши да върне ПРОДУКТА в законовия срок. В такъв случай АРТИКУЛА ще бъде добавен отново и достъпен за продаване.
Всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ може да добавя АРТИКУЛИ в раздел "ЛЮБИМИ" в своя ПРОФИЛ и да следи техните цени.
С цел предотвратяване на умишлено задържане на стока, добавените в КОЛИЧКА АРТИКУЛИ не се блокират за останалите ПОТРЕБИТЕЛИ, докато АРТИКУЛ не бъде закупен, чрез потвърждаване и финализиране на ПОРЪЧКА.
Потвърждаването на ПОРЪЧКАТА става с натискането на бутона "Завърши поръчката". Това действие има силата на подписване на ДОГОВОРА за ДОСТАВКА на ПОРЪЧКАТА от страна на потребителя и с него се задействат всички следващи процедури за ДОСТАВКАТА. Системата извършва окончателна проверка за наличност на включените в ПОРЪЧКАТА АРТИКУЛИ и ако те са налични ПОРЪЧКАТА се финализира. Ако по време на потвърждаването на ПОРЪЧКАТА се окаже, че някои от АРТИКУЛИТЕ вече не са налични, процедурата ще бъде прекъсната и ще излезе предупреждение. ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще има възможност да премахне артикула, който не е наличен и да продължи с наличните в момента АРТИКУЛИ или да се откаже от цялата ПОРЪЧКА.
ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото, по свое усмотрение, да променя функционалностите на САЙТА и ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
Подробна и актуална информация за механизма на работа на електронния магазин се публикува в раздел "Въпроси и отговори" подраздел "Как работи електронния магазин?"

VII. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ
Чл. 10. (1) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ използват предимно интерфейса на страницата на ДОСТАВЧИКА, за да сключват ДОГОВОРИ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА на предлаганите от ДОСТАВЧИКА СТОКИ в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
(2) ДОГОВОРИТЕ се сключват на български език.
(3) ДОГОВОРЪТ между ДОСТАВЧИКА и ПОЛЗВАТЕЛЯ представлява настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, достъпни на адрес http://cenopad.bg/terms-and-conditions.
(4) Страна по ДОГОВОРА с ДОСТАВЧИКА е ПОЛЗВАТЕЛЯТ съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на ПОЛЗВАТЕЛЯ. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при ДОСТАВЧИКА.
(5) ДОСТАВЧИКЪТ може да включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на ДОГОВОРА.
(6) ДОГОВОР между ДРУЖЕСТВОТО и ПОЛЗВАТЕЛ се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на ПОЛЗВАТЕЛЯ при ДОСТАВЧИКА. ДОГОВОРЪТ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА (Договорът за продажба от разстояние) на СТОКА се счита за сключен от момента на заявяването ѝ от ПОЛЗВАТЕЛЯ чрез интерфейса на ДОСТАВЧИКА и потвърждаването от страна на ДОСТАВЧИКА. За избягване на съмнения - договорът за поръчка и доставка се счита за слючен, котгато е подписан и от двете страни. От страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, с натискането на бутона за завършване на поръчката и от страна на доставчика, с изпращането на имейл с текст "Поръчката Ви е потвърдена".
(7) За сключването на ДОГОВОРИ, ДОСТАВЧИКЪТ изрично уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ по подходящ начин чрез електронни средства.
(8) Изявлението за сключване на ДОГОВОР и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(9) ДОСТАВЧИКЪТ доставя стоките на посочения от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ данни са неверни или заблуждаващи.
Чл. 11. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключват ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА с ДОСТАВЧИКА по следната процедура:
(1) Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;
(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;
(3) Избиране на една или повече от предлаганите СТОКИ на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и добавянето им към списък със СТОКИ за покупка;
(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;
(5) Избор на способ и момент за плащане на цената;
(6) Потвърждение на ПОРЪЧКАТА.

VIII. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА И ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 12. Правилата на настоящия раздел от тези ОБЩИ УСЛОВИЯ се прилагат спрямо ПОЛЗВАТЕЛИ, за които според данните, посочени за сключване на ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА или при регистрацията в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, може да се направи извод, че са ПОТРЕБИТЕЛИ по смисъла на Закона за защита на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EO на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 година относно защитата на ПОТРЕБИТЕЛЯ по отношение на договорите от разстояние.
Чл. 13. (1) Основните характеристики на СТОКИТЕ, предлагани от ДОСТАВЧИКА са определени в профила на всяка стока на САЙТА на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
(2) Цената на СТОКИТЕ с включени всички данъци се определя от ДОСТАВЧИКА в профила на всяка стока в САЙТА на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на СТОКИТЕ, се определя от ДОСТАВЧИКА и се предоставя като информация на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ в един от следните моменти преди сключване на ДОГОВОРА:
- На страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;
- В профила на всяка една от СТОКИТЕ в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;
- При избиране на СТОКИТЕ за сключване на ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА;
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на ДОГОВОРА се определя в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, както и в информацията, предоставена на ПОЛЗВАТЕЛЯ в САЙТА на ДОСТАВЧИКА.
(5) Информацията, предоставяна на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ по този член е актуална към момента на визуализацията ѝ на САЙТА на ДОСТАВЧИКА на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН преди сключването на ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА.
(6) ДОСТАВЧИКЪТ посочва условията за доставка на отделните СТОКИ в САЙТА на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
(7) ДОСТАВЧИКЪТ посочва преди сключването на ДОГОВОРА общата стойност на ПОРЪЧКАТА за всички съдържащи се в нея СТОКИ.
Чл. 14. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ има право да приема авансово плащане за сключените с ПОТРЕБИТЕЛЯ ДОГОВОРИ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА на СТОКИ и тяхната доставка.
(2) Ако наличните методи на плащане позволяват, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да избира дали да заплати на ДОСТАВЧИКА цената за доставка на СТОКИТЕ преди или в момента на доставката им.
Чл. 15. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения ДОГОВОР в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на СТОКАТА.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
- за доставка на СТОКИ и предоставяне на УСЛУГИ, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които ДОСТАВЧИКЪТ не е в състояние да контролира;
- за доставка на СТОКИ, изработени съобразно изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ или по негова индивидуална ПОРЪЧКА;
- за доставка на СТОКИ, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;
- за доставка на аудио и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от ПОТРЕБИТЕЛЯ;
- за доставка на вестници, списания и други периодични издания;
(3) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ упражни правото си на отказ по ал. 1, ДОСТАВЧИКЪТ е задължен да възстанови в пълен размер платената от ПОТРЕБИТЕЛЯ сума не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е упражнил правото си на отказ от сключения ДОГОВОР. От сумата, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е платил по ДОГОВОРА, се удържат разходите за връщане на СТОКАТА, освен ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е върнал СТОКАТА за своя сметка и е уведомил за това ДОСТАВЧИКА.
(4) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да съхранява получените от ДОСТАВЧИКА СТОКИ, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
Чл. 16. (1) Срокът на доставка на СТОКАТА и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на ДОГОВОРА с ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез САЙТА на ДОСТАВЧИКА на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
(2) В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на ПОТРЕБИТЕЛЯ до ДОСТАВЧИКА чрез САЙТА на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
(3) Ако ДОСТАВЧИКЪТ не може да изпълни ДОГОВОРА поради това, че не разполага с поръчаните СТОКИ, той е длъжен да уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛЯ и да възстанови платените от него суми в срок до 30 дни от датата, на която ДОСТАВЧИКЪТ е следвало да изпълни задължението си по ДОГОВОРА.
(4) В случаите по ал. 3, ДОСТАВЧИКЪТ има право да достави на ПОТРЕБИТЕЛЯ СТОКИ със същото качество и цена. ДОСТАВЧИКЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ по електронен път за промяната на изпълнението на ДОГОВОРА.
(5) В случай на упражняване на право на отказ от ДОГОВОРА за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на ДОСТАВЧИКА.
Чл. 17. (1) ДОСТАВЧИКЪТ предава СТОКИТЕ на ПОТРЕБИТЕЛЯ след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.
(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
(3) ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ - страна по ДОГОВОРА.
Чл. 18. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за сключени ДОГОВОРИ и доставени СТОКИ или УСЛУГИ чрез неговия АКАУНТ.
(2) ПОЛЗВАТЕЛЯ е длъжен да опазва конфиденциалността на потребителското си име и парола за достъп до АКАУНТА си. Всяка изпратена ПОРЪЧКА чрез онлайн магазина, извършена от АКАУНТА на ПОТРЕБИТЕЛЯ с използвани потребителско име и парола, които системата е отчела за валидни, ще бъде считана за редовна от страна на ДРУЖЕСТВОТО, независимо от това дали АКАУНТА или потребителско име и паролата са използвани от лице, различно от титуляра.
Чл. 19. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да откаже да достави АРТИКУЛ от ПОРЪЧКА или цялата ПОРЪЧКА на ПОТРЕБИТЕЛ, ако по време на изпълнението и открие, несъответствия, грешки или дефекти в поръчаните продукти, които са в ущърб на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като незабавно уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за тези решения.

IX. ЦЕНИ
Чл. 20. (1) Всички публикувани в САЙТА цени на артикули са за един брой в български лева с включен ДДС и са валидни единствено и само към момента на публикуването или промяната им.
(2) В цената на АРТИКУЛИТЕ не е включена цената за доставка.
(3) ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото без предупреждение да променя цените на АРТИКУЛИТЕ.
(4) ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото, без предизвестие да прекратява или да променя промоционалните периоди на всеки един АРТИКУЛ.
(5) Цените на АРТИКУЛИТЕ се променят автоматично съобразно механизма на работа на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
(6) Представените в магазина цени на СТОКИ са крайни и включват всички данъци и такси, без цената за доставка, която зависи от избраната от клиента опция за доставка и срок на доставката. Цената за доставка е посочена отделно преди потвърждаването на ПОРЪЧКАТА.
(7) Всички СТОКИ, включително тези, които в момента са в промоция или с намаление на цената, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
(8) Цените на продуктите в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, могат да бъдат променяни от ДОСТАВЧИКА по всяко време и могат да съдържат грешки.
(9) За ПОРЪЧКА, в която АРТИКУЛИТЕ са на стойност над определена сума (до определен размер, обем и/или тегло на пратката), доставката до офис на куриер или до адрес може да бъде безплатна. Тази възможност се определя автоматично от системата, когато е налична за отделни продукти и може да се договаря допълнително.

X. ПЛАЩАНИЯ
Чл. 21. (1) Всички плащания се извършват само в български лева.
(2) ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да заплати цената на поръчана СТОКА, като използва по свой избор една от изброените (в методите на плащане) възможности за плащане. В случаите, когато в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН не са налични други възможности за плащане, освен с НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ или ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ избере опцията за доставка с КУРИЕР и плащане с НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ, той трябва да заплати цената на поръчаните АРТИКУЛИ, плюс цената за доставка и комисиона за НАЛОЖЕНИЯ ПЛАТЕЖ на КУРИЕРА при получаването на СТОКАТА, според актуалните в момента тарифи на КУРИЕРА.
(3) С приемането на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ПОЛЗВАТЕЛЯТ дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на ДРУЖЕСТВОТО цялата продажна цена на поръчана чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН СТОКА. ПОЛЗВАТЕЛЯТ получава заедно със СТОКАТА касова бележка и документ, в който е посочена поръчаната СТОКА, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставка. Когато плащането се извършва чрез НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ, КУПУВАЧЪТ предава на КУРИЕРА сума, равна на общата дължима сума (включваща цената на поръчката, цената на доставката и комисиона за НАЛОЖЕНИЯ ПЛАТЕЖ), което се отбелязва в талона за приемо-предаване (удостоверяващ предаването на СТОКАТА от КУРИЕРА към клиента), който служи за разписка. С подписването на талона за приемо-предаване, КЛИЕНТЪТ овластява КУРИЕРА да предаде от негово име и за негова сметка на ДРУЖЕСТВОТО сумата, представляваща продажната цена на доставената поръчка.
(4) С потвърждаването на поръчката или с изпращането ѝ, ПОЛЗВАТЕЛЯТ разрешава на ДОСТАВЧИКА и КУРИЕРА да се свържат с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената ПОРЪЧКА или сключения ДОГОВОР.
(5) ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да променя начините на плащане, да спира временно или за постоянно някои от методите за плащане, както и да добавя нови такива.

XI. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА
Чл. 22. (1) ДОСТАВЧИКЪТ доставя и предава СТОКАТА на ПОЛЗВАТЕЛЯ в определения при сключването на ДОГОВОРА срок.
(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на ДОГОВОРА, ДОСТАВЧИКЪТ доставя и предава СТОКАТА в разумен срок, но не по-късно от 30 дни.
Чл. 23. ПОЛЗВАТЕЛЯТ трябва да прегледа СТОКАТА след приемането ѝ от ДОСТАВЧИКА и при установяване на несъответствия с поръчаното, да уведоми незабавно ДОСТАВЧИКА.
Чл. 24. ДОСТАВЧИКЪТ има правото да не достави част или всички СТОКИ или да не изпълни част или всички УСЛУГИ от ПОРЪЧКАТА по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи ПРОДАВАЧЪТ уведомява за това КЛИЕНТА в акаунта му и/или по имейл или телефон. При това положение единствената отговорност на ПРОДАВАЧА е да върне евентуално получената предварително от КЛИЕНТА сума за СТОКИТЕ или УСЛУГИТЕ, които не са доставени. ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото да анулира и откаже да изпрати ПОРЪЧКА с НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не отговаря на посочения телефонен номер.
Чл. 25. Чрез електронна ПОРЪЧКА от САЙТА могат да бъдат закупувани единствено и само тези СТОКИ, които СИСТЕМАТА позволява да бъдат добавяни в КОЛИЧКАТА на ПОЛЗВАТЕЛЯ и са налични в момента на финализиране на ПОРЪЧКАТА, съгласно механизма на работа на магазина, който е описан в раздел "механизъм на работа на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН".
Чл. 26. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез ОНЛАЙН МАГАЗИНА СТОКИ, включително, но не само, марка, състав на продуктите, размери и други е описана от производителя, на етикети на АРТИКУЛИТЕ. ДРУЖЕСТВОТО продава СТОКИ - дрехи и аксесоари втора употреба, които не са закупени директно от производителя на СТОКИТЕ, поради което ДРУЖЕСТВОТО не може да гарантира автентичността или марката на продуктите и наличието на етикет от производител.
Чл. 27. Продуктите, които ДОСТАВЧИКЪТ предлага са предимно втора употреба, поради което в повечето случаи са единични бройки. Не е възможна нова доставка от даден ПРОДУКТ, нито замяна с друг размер или цвят. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е удовлетворен от ПРОДУКТ, който е закупил, може да го върне по начина, описан в раздел връщане на ПРОДУКТ.
Чл. 28. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото при извънредни обстоятелства да удължава срока за доставка, като своевременно информира ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Чл. 29. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото, без предизвестие да спира от продажба АРТИКУЛИ.

XII. ДОСТАВКА
Чл. 30. (1) Доставката от склада на ЦЕНОПАД до адреса посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ се извършва с куриерска фирма.
(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да избира адрес за доставка между адрес на ПОТРЕБИТЕЛЯ и адрес на офис на куриерска фирма.
(3) ДРУЖЕСТВОТО доставя основно с куриерски фирми ECONT и SPEEDY, като те могат да използват техни партньори.
(4) Актуална информация за условията, цените и сроковете за доставки на куриерските фирми, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да получи от техните сайтове в интернет на адреси https://www.econt.com/ и https://www.speedy.bg/bg

XIII. ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТ
Чл. 31. (1) Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е доволен от закупения ПРОДУКТ, независимо от причината, може да го върне в срок от 14 дни от датата на получаването му.
(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да попълни коректно и четливо формуляр за връщане или замяна на продукт.
(3) ПРОДУКТЪТ трябва да бъде върнат лично или чрез куриер, за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ, до адреса на фирмата: гр. Велико Търново, ул. "П.К. Яворов" 65. "ЦЕНОПАД" ЕООД, заедно с попълнения формуляр за връщане или замяна и като уведоми ДОСТАВЧИКА на refund@cenopad.bg или на телефон 0888888935 за номера на товарителницата, с която е изпратен ПРОДУКТА, кой е куриера и данни за връзка. В този случай рискът от изгубване или повреждане на ПРОДУКТА по време на транспортирането му се носи изцяло от ПОТРЕБИТЕЛЯ. Препоръчително е ПРАТКАТА да съдържа копие от фактура, касов бон или друг документ свързан с доставката, за по-лесно обработване. Важно - не се приемат обратни пратки с наложен платеж.
(4) След като ПРАТКАТА е получена успешно и ДОСТАВЧИКЪТ прецени дали върнатият ПРОДУКТ отговаря на условията за връщане, ще се свърже с ПОТРЕБИТЕЛЯ, за по-нататъшните действия. С цел подобряване на обслужването, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае може да уведоми ДОСТАВЧИКА за причината за връщане.
Чл. 32. (1) Някои ПРОДУКТИ не могат да бъдат върнати. Поради тази причина, преди ПОТРЕБИТЕЛЯТ да върне ПРОДУКТ, трябва да прочете условията за връщане по-долу.
(2) За да е валиден формуляра за връщане, той трябва да бъде попълнен и изпратен до 14 календарни дни от датата на доставката на ПРОДУКТА.
(3) Може да бъде върнат всеки ПРОДУКТ, ако не е използван и е с неразлепен/неразкачен оригинален етикет, без повреди и придружен от прикачените елементи за разпознаване.
(4) Всички върнати ПРОДУКТИ трябва да бъдат в същото състояние в което са закупени. Няма да бъдат приети обратно ПРОДУКТИ, които са били поправяни, модифицирани, повредени, с липсващи или повредени етикети, с липсваща, увредената или нецялостна опаковка, прани, със следи от употреба или недостатъци, различни от тези при получаване на ПРОДУКТА. Няма да се приемат и ПРОДУКТИ, които не са придружени от всички аксесоари с които са били доставени.
(5) ПРОДУКТА задължително трябва да бъде върнат в оригиналната опаковка, придружена от ненарушени етикети и всички документи с които е доставен. В противен случай няма да бъде приет.
(6) В случай, че доставеният ПРОДУКТ е бил придружен от подарък или бонус, когато се връща ПРОДУКТА, трябва да бъде върнат и подаръка или бонуса.
(7) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ връща ПРОДУКТ, който е бил в промоционален пакет с други ПРОДУКТИ, трябва да върне целия пакет.
(8) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ връща ПРОДУКТ, който е бил с отстъпка за покупка на количество от няколко ПРОДУКТА, при връщането на сумата, ще бъде приспадната разликата в цената от отстъпката, която е дадена заради количество.
(9) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ връща ПРОДУКТ, който е доставен с безплатна доставка, при връщането на сумата, ще бъде приспадната цената за доставката от склада на ДОСТАВЧИКА до посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес по време на купуването.
(10) Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е избрал опцията връщане на платената сума за покупката и ПРОДУКТЪТ, който е върнал отговаря на условията за връщане, ДОСТАВЧИКЪТ ще възстанови сумата по посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ начин във формуляра за връщане. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е избрал вариант да му се възстанови съответната сума с банков превод, ще получи парите си до 30 календарни дни от датата на получаването на върнатия ПРОДУКТ. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае да му се преведе сумата във виртуалния му портфейл в неговия акаунт, ДОСТАВЧИКЪТ ще му възстанови съответната сума веднага след завършването на процедурата по връщане.
(11) Ако върнат ПРОДУКТ не отговаря на условията за връщане, той ще бъде изпратен обратно на ПОТРЕБИТЕЛЯ, с куриер за негова сметка, освен ако страните не са се споразумели за друго.
Чл. 33. (1) Всеки ПРОДУКТ закупен с ваучер, може да бъде върнат съгласно условията за връщане.
(2) Ако ПРОДУКТЪТ е бил изцяло закупен с ваучер, без да е било необходимо доплащане, ДОСТАВЧИКЪТ ще активира отново ваучера и ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще може да го използва в оставащия му срок.
(3) В случай, че ваучерът е с изтекъл срок, няма да може да бъде ползван.
Чл. 34. (1) ПРОДУКТИ, произведени по специална поръчка (индивидуално изработени), не могат да бъдат върнати.
(2) Ваучери не могат да бъдат върнати.
Формуляр за връщане или замяна на ПРОДУКТ може да се изтегли от следния линк: http://cenopad.bg/assets/Refund-Form-Cenopad.bg.doc

XIV. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ И ПОЯСНЕНИЯ
Чл. 35. ОНЛАЙН МАГАЗИН ЦЕНОПАД НЕ носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за марката и характеристиките на СТОКАТА.
Чл. 36. ОНЛАЙН МАГАЗИН ЦЕНОПАД НЕ носи отговорност за разлики между цветове на стоките публикувани в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и реалните цветове на ПРОДУКТИТЕ. Възможно е да има отклонения от действителните цветове. ОНЛАЙН МАГАЗИН ЦЕНОПАД се стреми да показва максимално точно цветовете на всички продукти, но НЕ може да гарантира, че реалните им цветове ще съвпадат абсолютно точно с цветовете от снимките, показвани на дисплея на КЛИЕНТА, тъй като цветовете които той вижда на своя монитор, зависят от самия монитор, от настройките на цветовете, яркостта, контраста, дори и от ъгъла под който се наблюдава изображението на монитора. Трябва да се има предвид, че някои материи изглеждат по различен начин на различна светлина и могат да имат различни отенъци в различна околна среда. Поради тези причини ПРОДАВАЧЪТ НЕ може да гарантира, че изображенията ще дадат реална представа за цветове на ПРОДУКТИТЕ.
Чл. 37. Ние от ОНЛАЙН МАГАЗИН ЦЕНОПАД се стараем да предоставим максимално точно информация за всеки отделен ПРОДУКТ. По тази причина заснемаме, описваме и оценяваме отделно всеки един ПРОДУКТ, независимо дали при зареждане сме получили по няколко броя от един модел.
Чл. 38. ОНЛАЙН МАГАЗИН ЦЕНОПАД НЕ носи отговорност за грешки. Въпреки всички старания които полагаме, за да предоставим вярна и точна информация за ПРОДУКТИТЕ, е възможно да се получат грешки. ОНЛАЙН МАГАЗИН ЦЕНОПАД носи отговорност дотолкова за допуснатите по своя вина грешки, доколкото да подмени и достави на КУПУВАЧА за собствена сметка сгрешения ПРОДУКТ или ако това е невъзможно, да възстанови заплатената за продукта сума на КУПУВАЧА.
Чл. 39. ОНЛАЙН МАГАЗИН ЦЕНОПАД НЕ може да гарантира, че размерите които са посочени към ПРОДУКТИТЕ ще съвпадат абсолютно точно с реалните. Възможно е да има отклонения от действителните размери. ОНЛАЙН МАГАЗИН ЦЕНОПАД се стреми да посочва максимално точно размерите на всички продукти, но НЕ може да гарантира, че реалните им размери ще съвпадат абсолютно точно с посочените в онлайн магазина. За да се намалят до минимум възможните несъответствия в размерите и номерата на ПРОДУКТИТЕ, ние допълнително измерваме всички стойности в сантиметри и ги публикуваме в информацията към ПРОДУКТИТЕ. За удобство сме изработили наши сравнителни таблици, които може да използвате за улеснение при търсенето на подходящ размер. В таблиците са съпоставени различни начини на измерване. Тези таблици може да разгледате, като кликнете върху иконката за информация, намираща се в описанията на ПРОДУКТИТЕ. Таблиците са ориентировъчни и са изработени за нуждите на нашия ОНЛАЙН МАГАЗИН, като периодично ги променяме с цел актуализиране и подобряване според нашите виждания, и може да не съвпадат с други подобни таблици за стандарти и сравнения изготвени от други страни. Когато избирате ПРОДУКТ, моля имайте предвид, че по време на заснемане, някои от дрехите са прихващани с щипки, за да стоят по-добре на манекена. Ориентирайте се за размерите по описаните в САЙТА номера и мерки.
Чл. 40. В ПРОФИЛИТЕ НА СТОКИТЕ, целта на описанията е да дадат на ПОТРЕБИТЕЛЯ допълнителна информация и може да съдържат художествени текстове и думи, които не са свързани с произхода и марката на продукта, а имат описателен и окачествяващ характер. В тази връзка трябва да се има предвид, че думата "Оригинален" и/или нейните производни, не трябва да се свързват с марката или произхода на продукта, а да се приема като атрактивност на дизайна.
Чл. 41. ОНЛАЙН МАГАЗИН ЦЕНОПАД НЕ носи отговорност за недоставени електронни съобщения до ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, поради технически причини извън правомощията и контрола на ДРУЖЕСТВОТО.
Чл. 42. ДОСТАВЧИКЪТ прилага мерки за подсигуряване коректност, актуалност и сигурност на СЪДЪРЖАНИЕТО и потребителските данни в САЙТА. Въпреки това, съществува риск. Използвайки САЙТА Вие се съгласявате, че осъзнавате и приемате този риск. ДОСТАВЧИКА не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на СЪДЪРЖАНИЕТО и информацията в САЙТА.
Чл. 43. ДРУЖЕСТВОТО постоянно полага усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в САЙТА на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. Въпреки това, съществува възможност поради технически причини или човешки грешки да се случи тази информация да е невярна, с пропуски или с грешки. ДРУЖЕСТВОТО уточнява, че изображенията на ПРОДУКТИТЕ в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията показвани в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
Чл. 44. Поради ограниченото пространство, структура на информацията и респонсив дизайна на САЙТА и ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, е възможно описанията на ПРОДУКТИТЕ понякога да бъдат непълни или да се различават в зависимост от това на какво устройство се разглежда САЙТА и ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. Въпреки това, се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация за всеки отделен ПРОДУКТ.
Чл. 45. Характеристиките и цените на ПРОДУКТИТЕ в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, могат да бъдат променяни от ДОСТАВЧИКА по всяко време и могат да съдържат грешки.
Чл. 46. ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира, че сайтът и ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН ще бъдат непрекъснато достъпни и без технически проблеми.
Чл. 47. ДОСТАВЧИКЪТ не поема отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в следствие употребата на САЙТА или ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
Чл. 48. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за каквито и да било претърпени от КУПУВАЧА вреди, настипъли в резултат на ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА или такива, които са извън контрола на ПРОДАВАЧА.
Чл. 49. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за политиката на поверителност на УЕБСАЙТОВЕ, които не администрира, както и за всяка друга информация, съдържаща се в тях.
Чл. 50. ДРУЖЕСТВОТО и ДОСТАВЧИЦИТЕ не носят отговорност за алергични реакции към материи или препарати и химикали използвани в индустрията при производството и обработката на облеклата и аксесоарите. Стоките втора употреба допълнително се обработват с дезинфектанти, което не изключва риск от алергични реакции.

XV. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 51. ДОГОВОРЪТ на ПОЛЗВАТЕЛЯ с ДОСТАВЧИКА и настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ се прекратяват в следните случаи:
(1) по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
(2) едностранно, с предизвестие от някоя от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
(3) при обективна невъзможност на някоя от страните по ДОГОВОРА да изпълнява задълженията си;
(4) при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по ДОГОВОРА;
(5) при изземване или запечатване на оборудване от държавни органи;
(6) в случай на заличаване на регистрацията на ПОЛЗВАТЕЛЯ в САЙТА на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени ДОГОВОРИ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА остават в сила и подлежат на изпълнение;
(7) в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.
Чл. 52. ДОГОВОРЪТ ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ се счита за анулиран, когато:
(1) КЛИЕНТЪТ е избрал да заплати стоката с НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ и не заплати дължимата сума на куриера в момента на доставката.
(2) КЛИЕНТЪТ е избрал да заплати стоката с НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ и не отговаря на позвъняване по телефона и/или на посочения контактен имейл, за потвърждение на направена ПОРЪЧКА, в рамките на 3 работни дни.
(3) КЛИЕНТЪТ е посочил неверен или неточен адрес или не се намира на посочения адрес и в деня на доставката не отговаря на телефона, посочен за контакт, за да се договори с куриера за получаването на доставката.
Чл. 53. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОСТЪП. ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото, по свое усмотрение, да прекрати достъпа на ПОЛЗВАТЕЛ до част или всички части от този сайт или услуги извършвани от този сайт, с или без причина, с или без предизвестие.
Чл. 54. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГИ. ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото, по свое усмотрение, да прекратява части от услуги или цели услуги извършвани от този сайт, с или без причина, с или без предизвестие.
Чл. 55. ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото да блокира или да заличава ПРОФИЛИТЕ на ПОЛЗВАТЕЛИ, които нарушават УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ на ПЛАТФОРМАТА.

XVI. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 56. ДРУЖЕСТВОТО е регистрирано като администратор на лични данни.
Чл. 57. С приемането на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПОЛЗВАТЕЛЯТ дава изрично съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна или до закриването на профила му, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от ДРУЖЕСТВОТО и упълномощени от него трети лица, за целите на коректното изпълнение на ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ и доставка на поръчаната СТОКА, за бизнес анализи с цел подобряване на УСЛУГИТЕ, предоставяни от ДРУЖЕСТВОТО, за маркетингови и рекламни цели и анализи на ДРУЖЕСТВОТО, за предоставяне на информация относно маркетингови кампании, промоции и томболи, организирани от ДРУЖЕСТВОТО, както и за всякакви други цели, разрешени от закона.
Чл. 58. Личните данни, които ДРУЖЕСТВОТО събира задължително от КЛИЕНТИТЕ си, във връзка с обработване и доставка на ПОРЪЧКИТЕ им, са посочени във формуляра за регистрация и при ПОРЪЧКА.
Чл. 59. Предоставянето на личните данни е напълно доброволно от страна на КЛИЕНТА и той може по всяко време да получи информация за използването и обработването на личните му данни, както и да поиска ПРОФИЛЪТ му, съдържащ личните данни, да бъде заличен, като за целта е необходимо да изпрати писмено искане в свободен текст на online@cenopad.bg
Чл. 60. ДРУЖЕСТВОТО не предоставя личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си на трети лица, извън изрично упоменатите по-горе случаи и предвидените в закона такива, и предприема всички необходими мерки за тяхната защита.
Чл. 61. При съмнение от страна на ПОЛЗВАТЕЛ, че ПРОФИЛЪТ му се използва неправомерно, той трябва незабавно да се свърже с ДРУЖЕСТВОТО.
Чл. 62. ДРУЖЕСТВОТО няма достъп до картови данни, както и до автентикационните данни при разплащане с кредитна или дебитна карта или чрез сметка в ePay.bg, и по никакъв начин не ги регистрира или съхранява. Достъп до тях имат съответно банката-издател на карата на КЛИЕНТА, ePay.bg и Банковата организация за разплащане с използване на карти в България - Борика. Те гарантират сигурността на данните на КЛИЕНТА.
Чл. 63. (1) ДОСТАВЧИКЪТ предприема мерки за защита на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, ДОСТАВЧИКЪТ ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ в момента на регистрацията.
(3) ДОСТАВЧИКЪТ приема и обявява на САЙТА си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес https://cenopad.bg/personal-data-protection
Чл. 64. (1) Във всеки момент, ДОСТАВЧИКЪТ има право да изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) Ако ПОТРЕБИТЕЛ е забравил своята парола, може да използва формата за "Забравена парола", намираща се на страницата за вход в профил и регистрация, на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
(3) В случай, че по някаква причина ПОЛЗВАТЕЛЯТ е забравил или изгубил своите име и парола, ДОСТАВЧИКЪТ има право да приложи процедура за изгубени или забравени имена и пароли.

XVII. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ
Чл. 65. CENOPAD.BG използва БИСКВИТКИ (COOKIES).
БИСКВИТКИТЕ са малки пакети информация под формата на текстови файлове, изпращани от страниците на уеб САЙТА към браузъра и съхранявани на ПОТРЕБИТЕЛСКОТО устройство. БИСКВИТКИТЕ ни помагат да улесним ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и да подобрим функционалността на САЙТА ни. Например, те ни помагат да запомним потребителско име или предпочитания, да анализираме посещаемостта на САЙТА ни и дори да препоръчваме продукти, които смятаме, че ще представляват интерес за нашите ПОТРЕБИТЕЛИ.
Чл. 66. Използвайки САЙТА CENOPAD.BG, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава съгласието си да използваме и съхраняваме БИСКВИТКИ на неговото устройство и да предоставяме такива на трети страни, за да можем да осигурим достъп до САЙТА си и електронните УСЛУГИ, които той предоставя, за следене на продажбени данни и посещаемостта на САЙТА.
Чл. 67. Във всеки един момент ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да оттегли съгласието си за съхраняване на БИСКВИТКИ, както и да ги изтрие. Всички съвременни браузъри предоставят възможност да се спре съхраняването на БИСКВИТКИ като за целта трябва да се направят съответните настройки в браузъра. Ако регистриран ПОТРЕБИТЕЛ реши да спре съхраняването на БИСКВИТКИ, той може да няма достъп или да не може да се възползва от всички функционалности на САЙТА и ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
Чл. 68. ПЛАТФОРМАТА използва следните няколко вида БИСКВИТКИ:
- НЕОБХОДИМИ БИСКВИТКИ - Този вид БИСКВИТКИ са изключително важни за функционирането на САЙТА ни. Използваме ги, за да могат ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да имат достъп до ПРОФИЛИТЕ си на САЙТА ни и за да обработваме ПОРЪЧКИТЕ. Те се съхраняват за неограничен период от време от браузъра на ПОТРЕБИТЕЛСКОТО устройство, за да улесним ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, когато ползват САЙТА ни.
- ФУНКЦИОНАЛНИ БИСКВИТКИ - позволяват да запомняме предпочитанията на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, като например към какъв вид СТОКИ проявяват интерес, както и други персонални настройки. Тези БИСКВИТКИ спестяват време и усилия при пазаруване в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. Функционалните БИСКВИТКИ се съхраняват временно на ПОТРЕБИТЕЛСКОТО устройство.
- БИЗНЕС БИСКВИТКИ - използват се за анализ на САЙТА ни и как ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ни го използват. Те ни позволяват да персонализираме предлаганото съдържание. С тяхна помощ разбираме кои СТОКИ представляват най-голям интерес за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Също така ги използваме, за да показваме СТОКИ или УСЛУГИ, които смятаме, че биха представлявали интерес за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Бизнес БИСКВИТКИТЕ се съхраняват временно на ПОТРЕБИТЕЛСКОТО устройство.
Чл. 69. Достъп до БИСКВИТКИТЕ, използвани от САЙТА ни имат още:
- Google Analytics, с цел да наблюдаваме трафика на нашия САЙТ.
- Социалните мрежи - когато се използват бутоните към социалните мрежи. Пример: Социалната мрежа, която е създала такъв бутон, ще запамети действието на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Чл. 70. Може да използваме БИСКВИТКИ на трети страни, които да ни помогнат да извършваме търговската си дейност, да проучим пазара, да следим статуса на ПОРЪЧКИТЕ и да подобряваме функционалностите на САЙТА ни.

XVIII. РЕКЛАМНИ СЪОБЩЕНИЯ И ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН
Чл. 71. ДРУЖЕСТВОТО има право да публикува рекламни банери от всякакъв вид и/или връзки на която и да е част от САЙТА.
Чл. 72. (1) КЛИЕНТИТЕ се съгласяват, че ПРОДАВАЧЪТ има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към тях, включително и електронен бюлетин с предложения за покупка на СТОКИ и УСЛУГИ, докато е налице съгласие за неговото получаване.
(2) БЮЛЕТИНИТЕ на ПРОДАВАЧА, съдържащи информация за търговски отстъпки и други промоции, се изпращат от името на ПРОДАВАЧА или от името на ДОСТАВЧИЦИТЕ или ПАРТНЬОРИТЕ на ПРОДАВАЧА.
Чл. 73. (1) В момента, в който КЛИЕНТЪТ създаде регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, има възможността да изрази съгласието си за получаване на БЮЛЕТИНИ или да откаже.
(2) Съгласието за получаване на БЮЛЕТИН може да бъде изменено по всяко време.
(3) За да оттегли съгласието си КЛИЕНТЪТ следва да използва процедура, достъпна от специален линк, намиращ се във всеки БЮЛЕТИН или от настройките на профила си.
(4) Отказът за получаване на БЮЛЕТИНИ не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.
Чл. 74. КЛИЕНТЪТ може да изяви съгласие за получаване на БЮЛЕТИНИ в уеб сайт на ДОСТАВЧИК или ПАРТНЬОР на ПРОДАВАЧА и по силата на договор между тях и ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. Това съгласие се прилага спрямо получаваните от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН БЮЛЕТИНИ. В този случай ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН не носи отговорност за начина, по който КЛИЕНТЪТ е дал съгласие за получаването на БЮЛЕТИНИ в уеб САЙТА на ДОСТАВЧИК или ПАРТНЬОР на ПРОДАВАЧА или трети страни.

IX. АВТОРСКИ ПРАВА
CENOPAD® е запазена търговска марка.
Чл. 75. Този УЕБСАЙТ и ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН са собственост на "ЦЕНОПАД" ЕООД.
Чл. 76. Цялото съдържание на УЕБСАЙТА е предмет на авторски права, принадлежащи на ДРУЖЕСТВОТО или на техните носители. Нищо на този УЕБСАЙТ не трябва да бъде разбирано като даващо Ви съгласие или разрешение да използвате снимка, търговска марка, лого или друга информация от този УЕБСАЙТ. Копирането или свалянето на информация от САЙТА не прехвърля върху Вас авторските права върху тази информация.
Чл. 77. Забранена е всякаква употреба на СЪДЪРЖАНИЕТО за други цели освен изрично позволените в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ или в друго изрично писмено съгласие, дадено от ДРУЖЕСТВОТО.
Чл. 78. СЪДЪРЖАНИЕТО на този САЙТ може да бъде променяно от ДРУЖЕСТВОТО.

XX. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ПРЕПОРЪКИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИДЕИ
Чл. 79. Ще се радваме да чуем от своите посетители, клиенти, партньори и потребители, коментари, препоръки и идеи, относно нашата дейност, продукти и услуги. Тези коментари трябва да се подават само в предвиденият за тази цел имейл публикуван в раздел контакти на сайта. Всички препоръки, забележки, предложения, идеи или друга информация, съобщена на ДРУЖЕСТВОТО, завинаги ще бъдат собственост на ДРУЖЕСТВОТО. Вие се съгласявате, че нашето ДРУЖЕСТВО няма да бъде задължено да третира всяко представяне или предоставяне на информация като поверителна и няма да носи отговорност за нейното съдържание. Вие се съгласявате, че нашето ДРУЖЕСТВО ще има правото да използва както намери за добре всички препоръки и идеи за дейността си, без ограничение за продукти, услуги или рекламни идеи и няма да поема отговорност за прилики, които могат да се появят в бъдеще с други продукти, услуги или идеи. ДРУЖЕСТВОТО ще има изключителна собственост, без ограничение върху всички съществуващи, настоящи и бъдещи права по отношение на предадените материали или информация от всякакъв вид и характер, навсякъде и във всичко. ДРУЖЕСТВОТО ще има право да използва предадените или предоставените материали за всяка търговска, рекламна или друга цел, без право на обезщетение за вас или всяко друго лице, изпращало или подавало информация или материали. Вие се съгласявате, че носите отговорност за всички материали, които ни представяте и предоставяте, а нашето ДРУЖЕСТВО не носи отговорност за съобщенията, включително тяхната законосъобразност, надеждност, целесъобразност, оригиналност, както и авторски права.

XXI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 80. КЛИЕНТЪТ и ОПЕРАТОРЪТ на ПЛАТФОРМАТА се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на ДОГОВОРА и ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
Чл. 81. КЛИЕНТЪТ и ОПЕРАТОРЪТ на ПЛАТФОРМАТА се задължават по време и след изтичане на периода на ДОГОВОРА, да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични УЕБ САЙТОВЕ и др.
Чл. 82. В случай на противоречие между тези ОБЩИ УСЛОВИЯ и уговорки в специален ДОГОВОР между ОПЕРАТОР НА ПЛАТФОРМАТА и КЛИЕНТА, с предимство се прилагат клаузите на специалния ДОГОВОР.
Чл. 83. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези ОБЩИ УСЛОВИЯ няма да води до недействителност на целия ДОГОВОР.
Чл. 84. ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото временно или за постоянно да ограничава използването на метод на плащане с наложен платеж, на ПОТРЕБИТЕЛИ, които системно не потърсват или отказват ПОРЪЧКИ с наложен платеж като по този начин злоупотребяват с този метод на плащане. Дружеството има същите права и по отношение на ПОТРЕБИТЕЛИ, които имат една непотърсена или отказана ПОРЪЧКА с наложен платеж на стойност над 200 лв. Под системно да се разбира - три или повече непотърсени или отказани ПОРЪЧКИ, независимо дали са били последователни или не (извън случаите на форсмажорни обстоятелства).
Чл. 85. Всеки опит на лица за повреждане на този УЕБСАЙТ или възпрепятстване на неговата дейност или функционалност, както и действия с цел получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, ще се смята за нарушение на наказателните или граждански закони. ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото на искове за щети от такива лица в пълния размер, установен от закона.
Чл. 86. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети ДОСТАВЧИКА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, деловодни разноски, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ по настоящия ДОГОВОР, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, добрите нрави и/или Интернет етиката.
Чл. 87. За неуредените в този ДОГОВОР въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този ДОГОВОР, се прилагат законите на Република България.
Чл. 88. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове между страните по този ДОГОВОР ще бъдат разрешавани от компетентния съд, Комисията за защита на потребителите или платформата за онлайн решаване на спорове ОРС.

XXII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 89. (1) Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ могат да бъдат изменяни от ДОСТАВЧИКА, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички ПОЛЗВАТЕЛИ на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, които имат регистрация.
(2) ДОСТАВЧИКЪТ и ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези ОБЩИ УСЛОВИЯ ще има действие спрямо ПОЛЗВАТЕЛЯ след изричното му уведомяване от ДОСТАВЧИКА и ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че всички изявления на ДОСТАВЧИКА, във връзка с изменението на тези ОБЩИ УСЛОВИЯ ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от ПОЛЗВАТЕЛЯ, при регистрацията. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
(4) ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ могат да бъдат променени и актуализирани едностранно от страна на ДОСТАВЧИКА по всяко време, без предварително предупреждение, по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е промените да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки. Тези промени влизат в сила незабавно след публикуването им на САЙТА и са задължителни за всички ПОТРЕБИТЕЛИ, КЛИЕНТИ, КУПУВАЧИ, ПОЛЗВАТЕЛИ, ДОСТАВЧИЦИ и ПОСРЕДНИЦИ.
(5) Ако някои от разпоредбите на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на САЙТА и ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се окажат недействителни или неприложими, независимо от причините, това не прави недействителни или неприложими останалите разпоредби.
Чл. 90. ДОСТАВЧИКЪТ публикува тези ОБЩИ УСЛОВИЯ на адрес http://cenopad.bg/terms-and-conditions, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XXIII. ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 91. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат в сила за всички ПОЛЗВАТЕЛИ на 1.09.2020г.