0 888 888 935 от 14 до 18ч. в работни дни

Cenopad

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТНА ПОЗИЦИЯ

МОЛЯ, ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ, ПРЕДИ ДА ПОДАДЕТЕ КАНДИДАТУРА ИЛИ ДА ИЗПРАТИТЕ КАКВИТО И ДА БИЛО ДОКУМЕНТИ ИЛИ МАТЕРИАЛИ СЪДЪРЖАЩИ ЛИЧНИ ДАННИ! АКО ИЗПРАТИТЕ ДОКУМЕНТИ ИЛИ МАТЕРИАЛИ СЪДЪРЖАЩИ ЛИЧНИ ДАННИ СЕ СЧИТА, ЧЕ СТЕ ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМАТЕ ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВАТЕ БЕЗУСЛОВНО ДА ГИ СПАЗВАТЕ.

Настоящият документ представя ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ и УСЛОВИЯТА ЗА ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИ ЗА РАБОТНИ ПОЗИЦИИ, които уреждат правилата за подаване на ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ СЪДЪРЖАЩИ ЛИЧНИ ДАННИ.


I. ДЕФИНИЦИИ
САЙТ означава домейн http://cenopad.bg и всички негови поддомейни.
КАНДИДАТ означава Физическо лице, качило своя АВТОБИОГРАФИЯ на САЙТА.
АВТОБИОГРАФИЯ, CV означава текст, съдържащ съществена информация за КАНДИДАТСТВАЩИЯ за определена РАБОТНА ПОЗИЦИЯ.
РАБОТНА ПОЗИЦИЯ означава работно място.
ЛИЧНИ ДАННИ означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД.
ЗЗЛД означава Закон за защита на личните данни.

II. ПОЛИТИКА НА ПОДБОР
Чл. 1. (1) Всяко физическо лице може да кандидатства за свободна РАБОТНА ПОЗИЦИЯ, като изпрати своя КАНДИДАТУРА придружена с необходимите документи описани в отделните позиции, публикувани на САЙТА в раздел "Работа при нас".
(2) Документи свързани с КАНДИДАТСТВАНЕ за РАБОТНА ПОЗИЦИЯ може да се изпращат на специалния за целта имейл: jobs@cenopad.bg или като се използва формата за изпращане на КАНДИДАТУРИ на http://jobs.cenopad.bg
Чл. 2. ДРУЖЕСТВОТО ще прегледа изпратените автобиографии и ще се свърже само с тези КАНДИДАТИ, които отговарят на изискванията за работа и представляват интерес за ДРУЖЕСТВОТО. Оценяването се извършва едностранно от страна на ДРУЖЕСТВОТО и не е обект на възражения или оспорване от който и да било КАНДИДАТ.
Чл. 3. Комуникацията с КАНДИДАТА може да стане посредством директна връзка с него на посочения телефонен номер или чрез писмена кореспонденция по имейл.
Чл. 4. Подадените КАНДИДАТУРИ, които не съдържат необходимите документи или валидни данни за контакт, ще се смятат за невалидни, нама да бъдат разглеждани и съхранявани и ще бъдат унищожени.

III. ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл. 5. КАНДИДАТЪТ изрично се съгласява с това, че след изпращането на КАНДИДАТУРА, АВТОБИОГРАФИЯ или други документи и информация на САЙТА, КАНДИДАТЪТ предоставя на ДРУЖЕСТВОТО неограничено и неотменимо достъп до АВТОБИОГРАФИЯТА си и прикачените материали, както и правото тези документи и материали да се използват в процеса на подбор за вътрешни позиции, и че ДРУЖЕСТВОТО ще има правото да обработва всички предоставени лични и други данни, съдържащи се в документите, за целите на оценяването на КАНДИДАТА за позицията, за която е кандидатствал или за всяка друга ПОЗИЦИЯ (само и единствено в ДРУЖЕСТВОТО), която ДРУЖЕСТВОТО може да предложи и за която КАНДИДАТЪТ отговаря на изискванията.
Чл. 6. Чрез изпращане на КАНДИДАТУРА, КАНДИДАТЪТ изрично се съгласява, че може да бъде потърсен от ДРУЖЕСТВОТО за позицията, за която е кандидатствал и/или за друга ПОЗИЦИЯ, за която ДРУЖЕСТВОТО е сметнало, че КАНДИДАТЪТ отговаря на необходимите изисквания.

IV. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Чл. 7. ДРУЖЕСТВОТО е регистрирано като Администратор на ЛИЧНИ ДАННИ с номер на удостоверение: 423663
Чл. 8. Във връзка с изискванията на Закон за защита на личните данни, ДРУЖЕСТВОТО се задължава да обработва безопасно данните на КАНДИДАТА и само за предвидените цели.
Чл. 9. Целта на събирането на ЛИЧНИ ДАННИ е обработката на КАНДИДАТУРИТЕ за свободни работни позиции във фирма "ЦЕНОПАД" ЕООД.
Чл. 10. Чрез изпращане на КАНДИДАТУРА, съдържаща АВТОБИОГРАФИЯ и/или други материали, КАНДИДАТЪТ заявява, че безусловно приема, че неговите ЛИЧНИ ДАННИ ще бъдат включени в базата данни на ДРУЖЕСТВОТО и изрично и недвусмислено се съгласява с това, че тези ЛИЧНИ ДАННИ ще се съхраняват, използват и обработват от ДРУЖЕСТВОТО по време на евентуалния процес на подбор.
Чл. 11. Въз основа на писмено искане, с дата и подпис от КАНДИДАТА, изпратено на адреса за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. "П.К. Яворов" №65, до фирма "ЦЕНОПАД" ЕООД, КАНДИДАТЪТ може да упражни правото си да:
- Получи право на достъп до съхранените данни.
- Получи информация, дали данните са получени и обработени или не от ДРУЖЕСТВОТО.
- Поиска поправка, обновяване, блокиране или заличаване на данни, чиято обработка не e съобразена със закона или по друга причина.

V. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 12. Дружеството не приема оригинали на документи на хартиен носител и не носи отговорност за изпратените такива от КАНДИДАТИТЕ.